तल नाम, ठेगाना, ईमेल राखि भरेको फर्म अपलोड गरि दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
Please Upload Your Documents, Thank You.
* required fields


नयाँ सदस्यको लागी निम्न कागजपत्र संलग्न गर्नु होलाः


File size should be less than 1MB

1) संस्था दर्ता प्रमाणपत्र नविकरण सहित2) संस्थाको विधान3) समाज कल्याण अबद्धता प्रमाण पत्र4) निबेदन5) १ हजार रुपैया तिरेको बैक भौचर
नबिकरणको लागी निम्न कागजपत्र संलग्न गर्नु होला:


1) ५०० रुपैयाको दरले ५ बर्षको २५०० रुपैया तिरेको बैक भौचरCaptcha image

Can't read the image? Click here to refresh.